“फोटोग्राफीका आधारभूत सिद्धान्तहरु र मूल्यमान्यता” सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम