Babloo Kumar Raut

Bhanu Bhakta Humagain

Gyahendra Prasad Dahal

Rajan Chauguthi

Shiva Bahadur Khulimuli

Mohan Krishna Shrestha

Bikal Prajapati