Kripa Prajapati

Mohan Krishna Shrestha

Sushila Karmacharya

Bikal Prajapati

Rajan Phelu

Prabin Prajapati

Bikash Koju

Gyahendra Prasad Dahal

Binod Prajapati

Dhan Kumar Shrestha

Babloo Kumar Raut