Dhan Kumar Shrestha

Rajan Phelu

Babloo Kumar Raut

Bikal Prajapati

Binod Prajapati

Mohan Krishna Shrestha

Gyahendra Prasad Dahal

Sushila Karmacharya

Bikash Koju

Prabin Prajapati

Kripa Prajapati