Prabin Prajapati

Bikash Koju

Mira Prajapati

Purna Bhakta Duwal

Ratna Shova Phaiju