Purna Bhakta Duwal

Mira Prajapati

Bikash Koju

Prabin Prajapati

Ratna Shova Phaiju