Dr. Balram Duwal

Dr. Kishor Hakuduwal

Prof. Dr. Siddhibir Karmacharya

Shiva Bahadur Khulimuli

Abina Shrestha

Mohan Krishna Shrestha