Babloo Kumar Raut

Nabin Prajapati

Bikal Prajapati

Rajan Phelu

Dr. Balram Duwal

Dr. Kishor Hakuduwal

Prof. Dr. Siddhibir Karmacharya

Abina Shrestha

Mohan Krishna Shrestha