Prof. Dr. Siddhi Bir Karmacharya

Rajan Phelu

Babloo Kumar Raut

Mohan Krishna Shrestha

Abina Shrestha

Bikal Prajapati

Nabin Prajapati

Dr. Balram Duwal

Dr. Kishor Hakuduwal